wtorek, 3 marca 2015

Przekształcenie szkoły

W ostatnim czasie  w związku z niżem demograficznym, jednostki samorządu terytorialnego, podejmują kroki, mające na celu dostosowanie sieci szkół znajdujących się na ich terenie do zachodzących zmian.
Likwidacja szkoły z jednej strony wiąże się zazwyczaj z negatywnymi odczuciami społecznymi, związanymi z obawą o pogorszenie warunków nauczania dzieci, a z drugiej strony rodzi określone skutki finansowe takie jak np. odprawy pieniężne dla pracowników likwidowanych szkół.

Stąd też część jednostek stara się przekształcać istniejące szkoły w filie innych szkół lub przekazywać szkoły innym jednostkom.

I.                   Przekształcenie szkoły w filię


Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje takich zmian organizacyjnych jak przekształcenie szkoły ze względu na profil np. ze szkoły rolniczej w szkołę sportową. Również nie określa przekształcenia szkoły w szkolę filialna innej szkoły podstawowej. Wszystkie takie zmiany organizacyjne należy rozpatrywać zgodnie z art. art. 59.  1.   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1].

Wymogi prawne niezbędne do przekształcenia szkoły w filię określa art. 59.  1.   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który stanowi, że

a) Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.
b) Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkołyrodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
 Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub fizyczną - za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

II.                Przekazanie stowarzyszeniu małej szkoły samorządowej ­


Dobrym rozwiązaniem, umożliwiającym uniknięcie skomplikowanych procedur likwidacji szkoły, może być małej szkoły Przekazanie stowarzyszeniu małej szkoły samorządowej. Umożliwia to art. 5 ust. 5g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.
Należy jednak zwrócić uwagę iż, sytuacji ta dotyczy tylko małych szkół liczących nie więcej niż 70 uczniów. W przypadku większych szkół przekazanie może nastąpić jedynie w drodze likwidacji określonej w art. 59.  1.   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Autor specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem szkół samorządowych. W przypadku zapytań, proszę  o kontakt mailowy lub telefoniczny.[1] Michał Łyszczarz, Tworzenie szkoły filialnej – wątpliwości interpretacyjne,  portal prawo.pl